ÚvodPoistenie firiemPoistenie majetku

Poistenie majetku

Základom poistenia každej firmy je poistenie firemného majetku. Ochrana firemných aktív patrí dokonca medzi povinnosti každého manažéra, ktorý vykonáva svoju funkciu „s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami spoločnosti a všetkých jej spoločníkov“. Skúsení poisťovací makléri v INSIA nastavia poistenie vašej firmy tak, aby spoľahlivo zabezpečilo náhradu finančných strát v prípade poškodenia alebo zničenia majetku firmy.

Poistenie nehnuteľnosti

Pre celý rad firiem sú nehnuteľnosti ich najdôležitejším majetkom, u prenajímaných objektov potom aj zdrojom príjmu z prenájmu. Kvalitné poistenie firemných nehnuteľností je tak nevyhnutnou súčasťou komplexného poistného programu každej firmy.

Pod pojem poistenia nehnuteľností sa okrem poistenia budov zaraďuje aj poistenie rôznych vedľajších
a pomocných stavieb, ale napríklad aj oplotenia či spevnených vonkajších plôch. Nehnuteľnosti je možné poistiť proti celému radu nebezpečenstiev. Od základných, ako je poistenie proti požiaru alebo výbuchu (tzv. FLEXA), cez tzv. živelné, ktorými sú povodeň, záplava, víchrica alebo zemetrasenie, až po doplnkové, ako tiaž snehu, vandalizmus či terorizmus.

Poisťovací makléri v INSIA vám pomôžu optimálne nastaviť poistné nebezpečenstvá, ako aj  rozsah poistenia vrátane rôznych limitov, spoluúčasti a pripoistenia. Porovnanie ponúk poistenia nehnuteľnosti od rôznych poisťovní a odborné odporúčanie makléra INSIA vám pomôže vybrať si to správne poistenie vašej firmy.

Poistenie vybavenia a zásob

Hnuteľné veci, teda prevádzkové (nábytok, zariadenia, výpočtová a kancelárska technika) alebo výrobné zariadenia (stroje, prístroje a nástroje) a zásoby sú spoločne s nehnuteľnosťami najčastejšie poisťovanou položkou majetku firmy. Zabezpečiť náhradu škody v prípade poškodenia alebo zničenia je však potrebné nielen pre vlastný majetok, ale aj pre cudzie veci, prevzaté či požičané.

Špecialisti v INSIA navrhnú pre vašu firmu tú správnu konštrukciu poistenia hnuteľných vecí vrátane rôznych limitov a pripoistení, pomôžu vybrať nebezpečenstvá, proti ktorým sa môžete poistiť a poradia vám aj v otázke zabezpečenia proti odcudzeniu, ktoré si vyžadujú jednotlivé poisťovne.

Poistenie peňazí a cenín

Peniaze a ceniny sú pre svoju zvláštnu povahu zvyčajne ošetrené samostatnou doložkou v poistných zmluvách a poisťujú sa predovšetkým proti odcudzeniu. Zvyčajne sa poistenie peňazí skladá z poistenia vo firemných priestoroch (pokladne, trezory) a pri preprave.

Starostlivo porovnáme ponuky jednotlivých poisťovní a odporúčame vám optimálny pomer medzi cenou poistenia a požiadavkami na zabezpečenie. Vieme, že práve toto očakávate od profesionálneho poisťovacieho makléra, akým je INSIA.

Poistenie strojov a elektroniky

Náročné technické zariadenia, ako počítačové servery, zložité obrábacie stroje, turbíny alebo kompresory sú často kľúčovým a veľmi drahým výrobným či prevádzkovým majetkom firmy. Okrem obvyklých nebezpečenstiev ako požiar alebo povodeň im však hrozí aj poškodenie alebo zničenie z dôvodu technickej havárie. Prepätie, skrat, zlomenie súčasti alebo nedbanlivosť obsluhy môže na zariadení spôsobiť značné škody a zaviniť aj rozsiahle výpadky prevádzky.

Poistenie strojov a elektroniky rieši práve takéto technické havárie a uhradí náklady na opravu alebo opätovné kúpenie poisteného zariadenia. Poistenie strojov sa používa aj pre rôzne mobilné pracovné stroje, ako napr. stavebné alebo poľnohospodárske stroje.

Poistenie výstavby

V priebehu stavby firemných budov alebo montáže technického zariadenia vzniká celý rad osobitných rizík spojených s poveternostnými vplyvmi a možnými haváriami. Z tohto dôvodu bolo vytvorené komplexné poistenie stavebno-montážnych rizík (CAR/EAR). Len také špeciálne poistenie dokáže komplexne riešiť možné škody spojené s výstavbou, a preto ho využívajú najmä stavebné firmy alebo developeri.

Bežné majetkové poistenie nechráni správne firemný majetok v priebehu rekonštrukcií alebo väčších opráv. Preto je dôležité, aby ste zmenu rizík vo firme včas oznámili svojmu maklérovi v INSIA, keďže túto poistku je potrebné prispôsobiť novej situácii.

Poistenie tovaru pri preprave

Zasielate tovar svojim zákazníkom? Nakupujete tovar od dodávateľov? Potom je vhodné preskúmať vzájomné zmluvy a zistiť, kedy a ako na vašu firmu prechádza nebezpečenstvo škody na tovare. V medzinárodnom obchode prechod nebezpečenstva medzi predávajúcim a kupujúcim upravujú jednotné podmienky INCOTERMS.

Veľa firiem sa mylne spolieha na poistenie zodpovednosti dopravcu alebo odosielateľa, ktoré však pokrýva len menšiu časť škôd a navyše je táto zodpovednosť obmedzená na relatívne nízke odškodné na 1 kg nákladu.